Εκθεση Πεπραγμένων 2019

Εκθεση Πεπραγμένων 

https://www.helafrican-chamber.gr/articlefiles/ANNUAL_REPORT_2019.pdf