Αφρική με μια Ματιά

Για την παροχή πληροφοριών για κάθε χώρα της Αφρικής επιλέξτε το παρακάτω Link «View Africa at a Glance». Στο “Africa at a Glance” οι χώρες της Αφρικής έχουν μοιραστεί σε 5 γεωγραφικά σχήματα σύμφωνα με την κατάταξη της African Development Bank ήτοι North Africa, East Africa, Southern Africa, West Africa και Central Africa.

Για την προβολή των επιμέρους χωρών για παράδειγμα στην ομάδα του North Africa, πιέζετε το σήμα του (+) και η παρουσίαση επεκτείνεται προβάλλοντας τις επιμέρους χώρες (πιέζοντας το σήμα του( – ) η παρουσίαση συρρικνώνεται). 

Για την κάθε χώρα περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες πληροφόρησης:

1. Γεωγραφική πληροφόρηση της κάθε χώρας με στατιστικά στοιχεία, πληθυσμιακά, πλουτοπαραγωγικών πηγών κλπ (πιέζοντας με το κέρσορα το σήμα της αλυσίδας δίπλα στο όνομα της χώρας) 

2. Στην συνέχεια πιέζοντας με τον κέρσορα το σήμα του + για να επεκταθεί η παρουσίαση έχουμε την περιγραφή της συγκεκριμένης χώρας αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). (πιέζουμε με τον κέρσορα το σήμα της αλυσίδας για να εμφανιστεί η σχετική Ιστοσελίδα του WHO) 

3. Στην συνέχεια μπορούμε να έχουμε την Ιστοσελίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της χώρας με στοιχεία επικοινωνίας. 4. Κατά τον ίδιο τρόπο την Ιστοσελίδα του Γραφείου προσέλκυσης επενδύσεων (Investment Promotion Agency ,IPA) με παροχή πληροφοριών για το οικονομικό περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας και με τα στοιχεία επικοινωνίας για υποβολή ερωτήσεων. 

5. Στην επέκταση της ετικέτας «Diplomatic Missions» μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία των εκπροσώπων της χώρας στην Ελλάδα καθώς και των διπλωματικών αποστολών της Ελλάδος στην συγκεκριμένη Αφρικανική χώρα.

Οδηγίες Χρήσεως - Operating Notes